PCRM se va scinda după alegeri ?

joi, 29 mai 2008

Moldova în căutarea destinului civilizaţional (I)

Materialul de mai jos a fost scris de o persoană care are mai multe studii în Occident (în câteva state) şi care a activat într-un şir de proiecte internaţionale, deţinând posturi cheie. Are experienţă de lucru şi în companii importante din Occident. Din anumite considerente, numele este schimbat.
Am decis să public acest material (are 22 de pagini cu tot cu trimiteri), pe etape, deoarece îmi pare interesant, dar, în special, provocator. Este o analiză controversată asupra multor aspecte ale contemporanietăţii. De la lupta civilizaţiilor, pe plan global, la căutarea unei identităţi şi identificarea destinului poporului care locuieşte în R. Moldova. Această analiză critică, făcută, după cum spuneam, de către o persoană care ştie bine realităţile din Occident şi Orient, ridică multe semne de întrebare. Scopul acestuia, pe lângă faptul că reprezintă o viziune asupra mai multor fenomene şi procese, este să sensibilizeze atât opinia cercurilor gânditoare din interiorul ţării, cât şi a Marilor Puteri (ştiu cu blogul este citit de către reprezentanţii mai multor misiuni diplomatice acreditate la Chişinău, dar şi de către persoane care lucrează în instituţii europene din Bruxelles şi Luxemburg, precum şi în instituţii guvernamentale ale SUA).
Cu siguranţă, articolul va provoca nedumerirea şi respingerea din partea unor persoane, înţelegerea şi susţinerea din partea altor oameni. Această îşi doreşte. Lansarea unei polemici.
(materialul poate fi preluat, tirajat şi comentat liber).


Vlad STOIAN

Articolul analizează influenţa, manifestările şi reacţia Republicii Moldova la extinderea modelului secular, liberal şi post-modern al lumii, promovat de civilizaţia Occidentală, inclusiv prin politica de Europenizare. Astfel, este propusă teza că dezvoltarea Moldovei este influenţată de confruntarea economică, ideologică, geopolitică şi strategico-militară între civilizaţia seculară Occidentală modernă şi cea Creştin-Ortodoxă. În continuare se propune idea că dezvoltarea Moldovei în mod crucial depinde de păstrarea identităţii civilizaţionale şi statale, precum şi de realizarea unui proiect naţional, care să se băzeze pe credinţa, tradiţia, cultura, şi istoria autohtonă, să împrumute practici Occidentale adecvate şi să fie promovat de elita naţională. Abordarea utilizată depăşeşte dihotomii conceptuale “autoritarism vs democraţia” sau “economia dirijistă vs economia de piaţă”, care au determinat în mod absolut covîrşitor discursul academic şi politic din Moldova în perioada independenţei. În acelaşi timp, este important de menţionat că expunerea reprezintă mai degraba o abordare reflexivă a realitatii, decît o cercetare riguroasă ştiinţifică, bazată pe o metodologie de cercetare clară şi fundament empiric corespunzător. În linii mari, convingerea că destinul Moldovei într-o lume globalizată reprezintă un subiect prea important pentru a avea un caracter static, reflectat printr-o singură paradigmă existenţială, a determinat apariţia acestui articol.

Modelul universal al progresului liniar

După destrămarea colosului sovietic, lumea a fost încadrată în idea globală seculară post-naţională şi post-religioasă precum că progresul este liniar şi societatea se mişcă spre un model civilizaţional unic, unde există state care excelează pe această cale, şi altele, care trebuie să fie „împinse” spre limite trasate de acest model, declarat ca fiind un ultim adevăr. Modelul îşi are originea ideatică în Renaştere şi în explicaţia raţională a istoriei, care în viziunea apologeţilor raţiunii a reprezintat o „dezvoltare firească a culturii” (Herder). Hegel a conceput istoria ca fiind o dezvoltare liniară a a ideii absolute în spirit, reprezentate de libertate. Progresul la Hegel era „fixat” prin dezvoltarea artei, ştiintei, religiei şi filosofiei. În mod similar, Marx a definit sensul istoriei în dezvoltarea socială maximă, care conduce la eliberarea tot mai mare a fiecărui membru al societăţii, iar în calitate de criteriu al progresului era declarat nivelul productivităţii muncii sociale.

În societatea contemporană modelul progresului liniar se manifestă prin extinderea valorilor conceptului neo-liberal al economiei de piaţă; puterea “mîinei invizibile” (Adam Smith) şi ideologiei “Wall Street”; autonomiei şi individualismului “cetăţenilor lumii” pentru care “ubi bene – ubi patria” (unde este bine – este şi patria); drepturilor omului; supremaţiei legii; procedurilor şi instituţiilor asupra persoanelor; calităţii elective a puterii politice şi a unui sistem politic, care favorizează decentralizarea pe verticală şi orizontală. În conformitate cu acest model, în baza promovării drepturilor universale ale omului va aparea un “om perfect”, viaţa spirituală a căruia va fi prin excelenţă telurică (demistificată) şi va fi determinată de libertatea individuală în selectarea unui următor bun de consum, sau al unui următor partid politic din opoziţie pentru taxarea guvernanţilor. Puterea voinţei şi “spritualitatea abstractă” ale “omului perfect” vor constitui fundalul de protejare al umanităţii şi moralităţii, iar toleranţa va fi un mijloc de edificare a armoniei universale între oameni de diferite etnii, rase, convingeri, religii, etc. Astfel, caracterul sincretic al relaţiilor interumane va genera “oameni perfecţi şi liberi”, lipsiţi de povara tradiţiei, memoriilor colective sau convingerilor şi credinţei personale.

Legimitatea modelului, chiar calitatea acestuia de adevar în ultimă instanţă, este conferită în primul rînd de bunăstarea şi puterea economiilor occidentale, care în societatea globală a consumatorilor (consuming animals, eng.) a devenit un bun suprem, iar viaţa fizică a oamenilor o valoare supremă. Universalismul modelului este promovat de organizaţii şi instituţii cu pretenţii de autoritate supremă, care eliberează “certificate de maturitate” statelor şi naţiunilor. Astfel, se crează impresia că odată cu împărtăşirea absolută a ideiilor conţinute în modelul postmodern Occidental şi implementarea corectă a recomandărilor “comunităţii internaţionale” de către toate statele şi naţiunile va apărea o lume mai bună în care nu va exista sărăcie, conflicte de orice fel, iar economia de piaţă globală, comerţul liber şi tranzacţiile comerciale interdependente vor constitui generatoare de creştere economică pentru toţi, corupţia va fi limitată sau chiar eliminată de proceduri şi instituţii, iar democraţia va constitui un mod ideal de organizare a societăţii.

Manifestările modelului se conţin în multiplele recomandări ale Consiliului Europei (CE), “criteriile de la Copenhaga” pentru potenţiale state candidate la accederea în Uniunea Europeană (UE), condiţionalitatea Fondului Monetar Internaţional (FMI), bazată pe promovarea politicilor de austeritate fiscală şi monetară, indicaţiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) de-a limita bariere protecţioniste în mişcarea bunurilor şi capitalului, etc.

Proiectul economic gobal

Cea mai desăvîrşită expresie economică a ideologiei post-moderne s-a conţinut în aşa-numitul “Consensul de la Washington” (CW), elaborat de Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Trezoreria Statelor Unite ale Americii şi unele universităţi din SUA după destrămarea URSS pentru statele “în tranziţie” spre economia de piaţă şi democraţie. În linii mari, cercurile influente financiare de pe Wall Street au creat un model de reguli de joc în care capitalul statelor dezvoltate (în primul rînd al Statelor Unite) să se simtă bine, şi în care creditele acordate statelor şi guvernelor în tranziţie să aducă profituri imense prin schimbarea regulilor de joc în care Occdentul să ocupe un loc dominant. Astfel, CW, avînd origini în caierul ideaic al lui Friedrich von Hayek si Milton Friedman, promovează politici monetariste conservative, care includ liberalizarea comerţului, privatizarea, deregularea şi reducerea rolului statului în economie. Autoritatea guvernelor trebuie să fie limitată, ramura legislativă să reprezinte voinţa electoratului, iar ramura judiciară să asigure respectarea regulilor de joc de către toţi actorii vieţii economice, sociale şi politice. În general, CW a declarat urmărirea a două obiective principale: creşterea economică după o perioadă de costuri sociale, şi consolidarea libertăţii individuale şi democratiei prin “eliberarea” pieţii de către amestecul statului. Economia de piaţă a fost declarată ca find o conditie sine qua non a creşterii economice durabile.

Pe parcursul secolului XX teoria economiei de piaţă a căpătat o autoritate academică imensă, consolidata prin acordarea Premiului Nobel în acest domeniu. În general, economia de piaţă reprezintă un sistem de alocare a resurselor. Teoria economiei de piaţă înaintează idea în conformitate cu care cu cît pieţele sunt mai “perfecte” în termeni de alocare a resurselor, cu atît este mai bună “performanţa” economiei. O “piaţă perfectă” este terenul în care nu sunt bariere în calea mobilităţii resurselor de la o utilizare la alta, există utilitatea maximă a individului (homo economicus), iar libertatea individuală a alegerii este esenţa alocării resurselor. Insă trebuie de remarcat că modelul “economiei de piaţă perfecte” nu a fost realizat niciodată din cauza existenţei imperfecţiilor sau eşecurilor de piaţă, care în corespundere cu economişti conservatori (Oliver Williamson) sunt inerente naturii umane. Astfel, sărăcia, şomajul, creditarea insuficientă a economiei, lipsa “bunurilor publice” precum educaţia primară sau aplicarea legii, intervenţia statului în funcţionarea proceselor economice reprezintă imperfecţiuni sau eşecuri de piaţă. În conceptia neo-liberala (in opoziţie cu cea mercantilistă) statul este un inamic al pieţei. În acest context, se crează impresia că explicaţia fundamentală a succesului economiilor de piaţă bogate rezidă în eliminarea continuă a imperfecţiilor sau/şi eşecurilor de piaţă, ceea ce a condus la apropierea sistemului de alocare a resurselor de modelul economiei de piaţă perfecte. De aici rezultă că statele naţionale, care doresc să intre în clubul economiilor de piaţă, trebuie să finalizeze cît mai curînd tranziţia la economia de piaţă şi să se integreze în economia mondială.

Teoria economiei de piată, însă, nu conţine şi o teorie a creşterii economice. Astfel, doi renumiţi economişti americani Moses Ambramovitz si Robert Solow în anii 50 ai secolului XX au argumentat convingător că teoria economiei de piată nu poate explica creşterea economică a Statelor Unite în perioada cînd acestă ţară a devenit cea mai bogată economie de pe glob. La începutul anilor 90 Paul Romer a menţionat că compeţia perfectă şi “Echilibrul Paretto” sunt insuficiente pentru a explica succesul modelului economiei de piaţă. Este evident că pentru asigurarea funcţionării modelui sunt necesare reguli de piaţă, însa nu eliminarea imperfecţiilor de piaţă, amestecului statului sau idenificarea celor mai bune utilităţi de producere pe baza competiţiei economice perfecte au asigurat succesul şi creşterea economică a ţărilor occidentale. Economia de piaţă este mai degrabă o consecintă decît o pre-condiţie a creşterii economice. Astfel, “revoluţia Internet-ului” în SUA nu ar fi putut să apară fără ca Statele Unite să fi acordat pe parcursul mai multor decenii suport guvernamental dezvoltării tehnologiilor informaţionale (Lazonick, 2003). La baza miracolului economic japonez a stat mobilizarea organizată a finanţării de către băncile comerciale a întreprinderilor inovaţionale şi modelul economic de angajare pe viaţă (un lucru absolut nefiresc în cadrul modelului economic neo-liberal). În China comunităţile de întrepinderi săteşti (Township and Village Enterpises - TVEs) de la început nici nu puteau fi concepute ca forma de proprietate de modelul neo-liberal, ceea ce nu a împiedicat aceste unităţi de producere să devină foarte eficiente. Şi nu în zădar Rusia modernă acordă o atenţie deosebită dezvoltării inovaţiilor în cadrul procesului de producţie (în special nanotehnologiilor) şi creşterii productivităţii muncii.

Astfel, în locul controlului pieţii asupra resurselor de către statele în faza de dezvoltare/creştere economică a fost preferat un control organizaţional. În această ordine de idei, corporaţiile de stat, care sunt create în Rusia pentru a realiza obiective extrem de ambiţioase de dezvoltare, şi care deţin un control organizaţional asupra alocării masive a forţei de muncă şi capital sunt privite de către economişti neo-liberali ca nişte “imperfecţiuni de piaţă” enorme. Cu toate acestea, modelul economic universal, lansat la inceputul perioadei de tranziţie, care promovează idea bunăstării în baza introducerii imediate şi ireversibile a regulilor de joc şi instituţiilor economei de piaţă liberale în toate statele lumii continuă să domine discursul politic şi academic.

Impactul modelului economic universal

Odată cu triumful paradigmei economice neo-liberale de dezvoltare în majoritatea statelor lumii, s-a constatat că aceasta abordare nu aduce bunăstare în plan global, favorizează statele bogate şi elitele financiare globale, conduce la pauperizarea statelor în curs de dezvoltare, care nu pot face faţă presiunilor competiţiei mondiale.

S-a demostrat că dezvoltarea nu este inevitabilă. Joseph Stiglitz si Karla Hoff au remarcat că eliminarea distorsiunilor pieţii, impuse de guverne naţionale, nu constituie o condiţie necesară şi nici suficientă pentru asigurarea bunăstării globale. Impunerea din exterior a “bolşevismului de piaţă” a creat un cerc vicios pentru statele sărace în care nivelul insuficient de dezvoltare a rezultat într-un grad înalt de imperfecţiuni informaţionale, care au condus la apariţia instituţiilor informale şi corupţia cronică. Privatizarea şi liberalizarea forţată într-un mediu puţin regulat din punct de vedere juridic şi lipsit de instituţii consolidate ale economiei de piaţă (guvernarea corporativă, instituţii regulatoare ale competiţiei) au condus la distrugerea capitalului social şi organizaţional şi apariţia oligarhilor în Rusia (Joseph Stiglitz, 1999).

Pentru a diminua efectele negative şi spijini tranziţia la economia de piaţă, statele dezvoltate au iniţiat programe de asistenţă fostelor state comuniste şi altor state în curs de dezvoltare (PHARE, TACIS, EBRD, ENPI). Către anul 1992 toate statele din Europa Centrală şi de Est, precum şi statele Baltice şi statele CSI au devenit membre ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale. Efectele asistenţei externe însă sunt foarte ambigue. Asistenţa alimentară de urgenţă a fost o cale pentru Occident de-a se debarasa de surplusurile proprii (generate de sisteme socialiste de subvenţionare a producătorilor agricoli), afectînd competitivitatea producătorilor autohtoni (Polonia), sau consolidînd reţele criminale (Rusia) (Marie Lavigne, 1999). Asistenţa tehnică a fost considerată ca fiind inadecvată, furnizată de către instituţii şi consultanţi fără cunoştinte solide ale situaţiei din statele recipiente. Această asistenţă deseori a fost percepută ca fiind un mijloc de-a finanţa de către Occident instituţii de cercetare şi consultanţă proprii şi de-a crea o modalitate de-a cunoaşte mai multe despre posibilităţile de afaceri în statele recipiente. Atunci cînd asistenţa financiară a fost oferită, eficienţa a fost deseori compromisă de dificultăţi în asimilarea fondurilor Occidentale. Capacitatea redusă de asimilare a fost cauzată de către infrastructura învechită, capacităţi instituţionale şi administrative reduse şi, astfel, a condus la înregistrarea unui impact ne-esenţial asupra creşterii economice. Cel mai important însă este faptul că asistenţa nu era ajustată la realităţile autohtone şi era direcţionată doar spre anumite sectoare şi spre susţinerea anumitor politici pentru a schimba viaţa economică, socială şi politică în conformitate cu modelul produs de Occident.

Recentă criză financiară globală, preţurile mondiale exagerate la hidrocarburi, subvenţionarea masivă a producătorilor agricoli din statele dezvoltate (UE prin Politica Agrară Comună, SUA prin Corporaţia de Creditare a Producătorilor), şi schimbările climaterice globale au condus la declanşarea unei crize alimentare în multe state în curs de dezvoltare asiatice şi africane. Chiar şi în aceste condiţii Occidentul continuă să refuze renunţarea la poziţia sa dominantă în sistemul economic mondial, defavorizînd pe ceilalţi participanţi la schimburi comerciale globale şi preferînd să se concentreze asupra eforturilor de producere a bio-energiei din produse alimentare, pe cînd foametea globală se raspîndeşte. În condiţiile actuale este greu de imaginat că umanitatea va putea repeta calea Occidentului spre bunăstare, pentru că aceasta este legată de acutizarea problemelor globale ale lumii şi periclitează însăşi existenţa umanităţii. În prezent sistemul economic mondial a creat situaţia în care 6 procente din populaţia planetei consumă aproape 35 de procente de resurse mondiale.

(Va urma...)

Expuneţi-vă părerea despre acest material la secţiunea "comentarii"!

23 de comentarii:

Anonim spunea...

este o provocare? sau este ferma convingere a autorului? Dar ce are Moldova cu toata asta?

Anonim spunea...

este pentru prima data cind in RM citesc un astfel de subiect, sunt de acord cu autorul anonim. Nu ma pot pronunta la moment deoarece abia astept sa vad trecerea la "destinul RM"!!! Mdaaa...abordare deosebita!

Oleg spunea...

Viziunile personale tot pot fi provocatoare. La fel ca şi unele opinii expuse special în acest sens. Cred că este mai important ceea ce se scrie, decât dacă e o părere proprie sau o formulare de dragul existenţei.
Cât despre Moldova, materialul va fi publicat pe etape şi va apărea neapărat informaţia referitoare la ţara noastră. Acum se descrie mai mult contextul.

Anonim spunea...

Ideile sunt interesante deocamdata si nu foarte noi. imi place insa ca sunt relativ argumentate si da, sunt curioasa cum vine Moldova aici

Anonim spunea...

мда, ребята.. вы меня поразили, когда признались, что знакомитесь с такой точкой зрения в первый раз...только чтение книжек вам поможет, и желательно толстых, а не чтение брошурок о необходимости евроинтеграции, чтобы потом орать на каждом углу:))
я так думаю, продолжение даже жеще будет... бо чувствуется что у человека накипело, а вдобавок он изнутри знает о чем пишет:))

Anonim spunea...

мда, ребята.. вы меня поразили, когда признались, что знакомитесь с такой точкой зрения в первый раз...только чтение книжек вам поможет, и желательно толстых, а не чтение брошурок о необходимости евроинтеграции, чтобы потом орать на каждом углу:))
я так думаю, продолжение даже жеще будет... бо чувствуется что у человека накипело, а вдобавок он изнутри знает о чем пишет:))

Oleg spunea...

Îmi pare rău că am dat acceptul să se repete cele două comentarii.
De altfel, cel care spune că citeşte "cărţi groase", la ce se referă? La "Război şi Pace"? La "Fraţii Jderi"? La tomurile lui Lenin?
Cu siguranţă, mulţi dintre cei care susţin integrarea europeană citesc nu doar broşuri propagandistice despre UE. Dar şi "cărţi mai groase". Poate nu chiar aceleaşi pe care le citiţi voi.

Anonim spunea...

Poate nu chiar aceleaşi pe care le citiţi voi - к вашему несчастью, а иначе бы прочитали "Великую шахматную доску" З. Бжежинского... чтобы было понятно, чем является Евразия в глобальных планах американской элиты:)А опускаться на уровень дисскусии столь свойственной нашей "интеллегенции" (с ее "тонкой" иронией (La "Război şi Pace"? La "Fraţii Jderi"? La tomurile lui Lenin?)нет большого желания...Потому что, согласитесь, главное представление о евроинтеграции в молдове- возможность свободного передвижения людей:) а об остальных трех свободах и что они несут стране, у нас почему то не говорят:))а, господин журналист?:)

Oleg spunea...

"Marea tabla de sah" se citeste, aproape obligatoriu, in anul 3 la FRISPA (pe care am absolvit-o şi eu). Fii sigur ca cel care a scris materialul pe care-l comentăm a citit muuulte cărţi care se referă la planurile SUA în Europa, dar şi la planurile Rusiei în alte părţi ale lumii.
De altfel, recent am citit o carte, scrisă de un rus, "Informatzionzie tehnologhii", în care se "demască" planurile americanilor. Dar nu se spune nimic despre planurile ruşilor. După mine, mentalitatea imperială, care există atât la americani, dar şi la ruşi, este practic identică. "Să acapărăm cât mai mult".

Cât priveşte cunoştinţele moldovenilor despre UE, sunt de acord. Vezi pe blog, câteva zile în urmă mi-am exprimat scepticismul faţă de rezultatele unui sondaj, care arată că "77% din moldoveni ştiu ce-i UE". Este adevărat că moldovenii privesc la UE, mai întâi de toate, prin prisma unei libertăţi din cele patru - de a călători liber. Este regretabil.

Oleg spunea...

ce ne aduc nouă celelalte 3 libertăţi (de circulaţie a bunurilor, serviciilor şi capitalului)? Dar ce au adus ele statelor-membre ale UE? De ce sunt aşa de dezvoltate social-economic aceste state? Pentru că au putut beneficia de aceste libertăţi. Dacă vom avea şi noi acces la ele, trebuie să scoatem toate foloasele din ele.

Anonim spunea...

De ce sunt aşa de dezvoltate social-economic aceste state? Pentru că au putut beneficia de aceste libertăţi.-я поражаюсь вашему оптимизму:)) основные социально-экономические достижения Западной Европы были получены до начала 90-х годов (сильная соцзащита, гарантии трудящимся). Сейчас потихоньку - в результате проводимых в разных странах пенсионной, социальной и т.д реформам этих благ наемные работники лишаются. Проследите динамику забостовок в германии, бельгии, греции и даже новых: Польша, болгария и румыния.Особенно страдают бюджетники.
Молдову ждет тоже - присоединение к остальным трем свобадам - означает потерю экономического суверинитета -в РМ банки и страховые компании уже контролируются резидентами ЕС. А впереди еще приход торговых сетей и скупка сельхоз угодий:))
Обратите внимание в рамках ЕС какая впервую очередь интергация проводится.. правильно, торговая:)) то есть в пользу КРУПНОГО БИЗНЕСА...:) Вы акционер крупной мультинациональной корпорации?:)) Тогда зачем столько пыла?:)) Откуда такой прозелетизм?

Octavian spunea...

Material pare interesant, dar nu as spune ca o astfel de viziune este una supernoua si originala. Poate cei care s-au deprins sa se informeze din mai putine surse (asa cum obisnuiesc "analistii politici" locali) ar fi shokatzi de astfel de ipoteze.

Dorin spunea...

Stimate Oleg Cristal,

Am dat peste blogul tău (din întâmplare) acum 2 săptămâni şi m-au impresionat foarte mult entuziasmul şi energia ta. Din conţinutul unor articole este evident că eşti foarte bine informat despre evenimentele curente, dar rapiditatea cu care le postezi subliniază că nu e vorba doar de acces la informaţie, ci şi de o excelentă organizare în termeni reali, plus o bună deprindere de a persoanliza niţel notele – în general, nici mai mult nici mai puţin decât e cazul. Te felicit cu toată sinceritatea. Este foarte relaxant să citeşti ultimile noutăţi în toată prospeţimea, mai ales când Google News în ultimul an este din ce în ce mai puţin eficient.

Văd că la sfârşitul fiecarui articol păstrezi fraza tradiţională “Expuneţi-vă părerea”, deşi nimeni nu comentează, cu toate că este clar că multă lume le citeşte. Acest articol, însă, nu prezintă o noutate mai mult sau mai puţin efemeră (cum sunt toate noutăţile), plus este provocativ prin faptul că nu vrei să spui (sau nu încă) cine l-a scris.

Ceea ce m-a făcut să răspund, în afară de naturalul entuziasm pur inchizitoriu este faptul că multe din ideile expuse de “Vlad Stoian” sunt un amalgam de clişee post-sovietico-post-sartrsite. Sper să nu te superi dacă o s-o fac pe detectivul încercând să ghicesc cine este autorul. De fapt nu o să încerc să-i ghicesc numele (poate nici nu o să-l cunosc, dar oricum nu asta este important), ci mai degrabă să determin unde şi cum a fost crescut (intelectual). Am însă o deprindere care câteodată mă ajută, dar mai mult îmi aduce deserviri: eu critic foarte mult; cu sau fără trebuinţă; fără a echilibra critica cu nimic. Problema e că eu altfel nu pot scrie. De aceea, te rog să citeşti comentariile mele printr-o prismă care să mai compenseze din unghiul de incidenţă. A, şi mai e un lucru: pe alocuri, când am scris, am avut zâmbetul pe bune.

Autorul

In primul rând informaţiile oferite de Oleg despre autor. Nu scrii „are mai multe studii în Occident” decât dacă această frază trebuie să compenseze ceva: formaţie pre-1989/1991, poate chiar şi menţiunea membriei în Partidul Comunist în CV. În plus, nimeni înaintea lui Dorin Chirtoacă nu a obţinut posturi-cheie în proiecte internaţionale până în 30 de ani. Organizarea articolului – introducere, structură – sugerează clar că autorul a depus efort să-şi remodeleze gândirea în anii 1990-2000 (probabil făcând-o cu toată sinceritatea), iar vocabularul dobândit arată că a făcut-o nu fără un grad foarte mare de reuşită. Ori nimeni peste 45 de ani în 1990 nu ar fi făcut acest lucru din considerente biologice.

Să analizez acum expresiile din introducere: “este propusă teza că”, “în acelaşi timp, este important de menţionat”, “reprezintă un subiect prea important pentru” sunt fraze standard folosite în articolele (academice) ruseşti. Nu e nimic rău din asta a priori. Atâta doar că mie îmi spune: autorul a scris cel puţin 1-2 articole în anii 80, poate chiar şi-a dat doctoratul la Moscova. Totuşi autocenzura a învăţat-o mai târziu, de la gauche-işti, nu de la sovietici, după cum reiese din primele aliniate. Deci, doctorat (adică kandidat nauk cum era atunci) în timpul perestroikăi. Domeniul? Autorul este evident un egg head (=ştiinţe sociale). Aş fi simţit de la o poştă un om de ştiinţă sau un inginer, iar pentru a fi un lingvist sau istoric articolul nu trage la capitolul greutate factuală (istoricii şi lingviştii nu pierd ocazia de a repeta cât de multe cunosc).

E nevoie ca lumea să nu îl uite

Deocamdată negativ doar calitatea de membru PC. Acum însă trebuie sa-l “lovesc cu pumnul în nas”, mai ales că şi pumnul e tot al lui: “expunerea reprezintă mai degraba o abordare reflexivă a realităţii, decît o cercetare riguroasă ştiinţifică, bazată pe o metodologie de cercetare clară şi fundament empiric corespunzător”. A, deci îşi dă bine seama ce înseamnă un articol de specialitate, ce înseamnă a cerceta şi căuta mulţime de date inedite, referinţe exhaustive, sute şi mii de ore de lucru. Îşi dă bine seama şi de faptul că subiectul (caracterul static/nestatic al “destinului” Moldovei) este perfect abordabil într-un articol ştiinţific (probabil poate chiar numi pe loc câteva articole în toată regula scrise de occidentali pe tema dată). Atunci de ce nu face şi el asta? Ar ieşi un articol mediocru, sub nivelul predecesorilor? Probabil, dar n-ar fi nimic rău din asta dacă articolul ar aduce material nou, inedit. Şi aici e problema: ce material nou? Articolul este penetrat dintr-o scoarţă în alta de filozofia de la Saint-Germain-des-Prés, cartierul cafenelelor preferate de stângiştii francezi, situat pe malul stâng al Senei între Saint-Michel şi Turnul Eifel.

Ideile, sau mai bine zis ideea, sau Cum comunismul este alungat pe uşă şi intră înapoi pe fereastră

Deja aliniatul de introducere aduce vreo 7-8 indicii că autorul şi-a petrecut ani buni sub influienţa “copiilor” şi “nepoţilor” lui Sartre. În următorul aliniat aduce şi cei trei paşi pe care trebuie să-i înveţe din gradiniţă orice viitor intelectual gauche-ist: Renaşterea-Hegel-Marx. Hai să repetăm, copii: A, B, C. Aşa, foarte bine, încă o dată: Rousseau, Revolution, Communisme. Très bien. Acum, să repetăm clasa 2: “depăşeşte dihotomii conceptuale”. Traduc: o să urmeze nişte afirmaţii mai mult decât dubioase; pentru ca cititorul să nu le recunoască întocmai, vom aplica o dublă negaţie, vom “depăşi ceva”. Nimeni nu-şi mai pune întrebarea din care pod au fost scoase acele dihotomii şi dacă nu cumva cineva le-a dăpăşit cu mult înaintea noastră. De ce dihotomii? Simplu, contrastul alb-negru, mare-mic se înţelege şi se acceptă imediat, fără vreo reticenţă şi principalul fără a gândi, de toată lumea. Nu mai e nevoie să explici problema în toată complexitatea, pe care prin urmare nu mai e nevoie nici tu să o studiezi şi cunoşti. În principiu ar fi putut fi o problemă, fiindcă ai fi început să-ţi dai seama de anumite lucruri incoerente, de contraexmeple flagrante la cele mai elementare idei, dar ditamai la o amalgamare isteaţă a acestora într-o formă pe care nici tu n-ai mai înţelege-o dacă n-ai fi citit manualul de clasa 3 de la Rive gauche: europenizare (apropo, se scrie cu “e” mic, că nu e Dumnezeu), model secular şi post-modernism post-religios.

Bun, acum ar fi cazul să găsim şi ceea ce am vrea să spunem în articol?.. A, da, Moldova... Ea vrea în Europa... Buuun, perfect, lucrurile chiar încep să se lege. Deci, Europa, adică noi, de la Conciergerie un pic la vale... Ce putem noi oferi Moldovei de la o înghiţitură de rom? O! Civilizaţia seculară occidentală! (apropo, iarăţi cu “o” mic, că nu e Sfânta Maria). Acum, conform manulului lui Sartre trebuie să confruntăm ceva. Ceva pur moldovenesc. Fascismul? Of, înapoiaţii iştea nici macar nu-s antisemiţi. Imigranţi n-au, idee clară ce fac n-au... Ce faceţi toată ziua, pe unde perdeţi vremea? A, vă mai duceţi din când în când la biserică? Păi, voi ştiţi că civilizaţia europeană demult a depăşit acest concept medieval. Voi încă nu? Foarte bine, vă ajutăm noi. Repetaţi după noi: toate problemele Moldovei nu vin din corupţie, nu vin din emigraţie masivă, nu vin din lipsă de educaţie a clasei politice şi a societăţii în general, nu vin din ingerinţa Rusiei, nu vin din lipsă de infrastructură, nu vin din delăsare, tot răul vine din religia voastră, din credinţa voastră primitivă. Iar acum să absolvim clasele primare, trecând şi printr-a patra sartrista: intelectualitatea nu trebuie să fie în relaţie cu popurul, să conoască, să studieţe, discute şi nici într-un caz să rezolve problemele reale ale oamenilor. Intelectualitatea (pe care voi nu prea o aveţi, dar v-o împrumutăm pe-a noastră, franţuzească) trăieşte pentru un model, pentru un ideal, pentru o utopie. Să tragem aşa dar concluzia: idea articolului este că “progresul este liniar [termen sartrist care spune: ignoraţi complexitatea problemei] şi societatea se mişcă spre un model civilizaţional unic, unde există state care excelează pe această cale, şi altele, care trebuie să fie „împinse” spre limite trasate de acest model, declarat ca fiind un ultim adevăr.” Prin urmare ştim şi ce vom face în articol: le vom explica înapoiaţilor de moldoveni “ultimul adevăr” şi în vom “împinge” spre modelul lui Karl Marx.

Realitatea

Dacă aţi gustat sau nu mai sus din sarcasmul meu, adevărul rămâne expus în faşă: autorul nu a scris nimic sub raport de conţinut. Ideile, şi chiar construcţiile, de la simple la complexe, nu sunt ale lui, ci ale lui Louis Aragon, Elsa Triolet, Paul Éluard, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Vercors, Julien Benda, Francis Carso, Raymond Queneau, André Chamson, Armand Salacrou, Emmanuel Roblès, André Stil. Adică, Andrei Jdanov, Iosif Stalin, Leon Troţki, Mao Zedong spălaţi pentru publicul european.

Place, nu place, asta-i realitatea. Deoarece noi, moldovenii, nu ne putem re-construi viguros intelectualitatea decimată de deportări şi Gulag (cu “G” mare, fiind termen propriu), suntem asaltaţi de neocomunism în rochiţă democrată. Simplul fapt că un moldovean bine educat pe care i-am avut când am scos vălul ocupaţiei sovietice a stat vreo 5-10 ani în Franţa sau instituţii europene, pe banii contribuabililor (nu pe banii personali a vreunui intelectual gauche-ist), nu înseamnă că cineva în Moldova trebuie să-şi lase urechile duse de infantilism intelectual. Ar fi trebuit ca omul (cult este, se vede clar după limbaj şi vocabular) să mai aibă şi un pic de verticalitate şi demnitate personală, să nu se lase înfluienţat la modul cel mai ruşinos, devenind marxist, şi mai ales să nu se erijeze într-un fals Mesia. Om fi noi cea mai săracă ţară din Europa, dar nu suntem chiar cea mai proastă. Ne duce şi pe noi mintea să separam tărâţa de făină: cum putea cineva să-şi închipuie că moldovenii o să alerge după neomarxism ştiinţific? Oare stând atâţea ani acolo nu şi-a dat seama că de fapt îi este spălat creierul pe placul comunismului abstractizat de crimele regimului. Evident ştie, dar repretă delirul gauche-istilor: în loc să o ia pe o cale normală, să studieze detaşat, ca un om de ştiinţă, nu! Cică, milioanele de jertfe au fost o eroare de implemetare, fundamentul teoretic era bun. Să te cruceşti, nu alta! Rezultatul: un om cu calităţi profesionale de care Moldova are foarte mare nevoie dacă ar rămâne un tehnician, o ia razna.

Eu cred că n-ar strica ca Vlad Stoian să mai calce odată pe renumita greblă moldovenească pentru ca să-i vină mintea la cap. Oameni buni, verticalitatea este mai presus de orice! Marxismul este fundamentul teoretic al regimului care a făcut în Moldova o jumătate de milion de morţi (incluzând victimele foametei din 1946-1947). Marxismul este o ideologie extremistă, cum recunoaşte André Glucksmann, un fost foarte mulţi ani communist francez, în La Cuisinière et le Mangeur d’hommes, Ed. Seuil, Paris, 1975: “Gulagul era în opera lui Marx”. La fel cum trebuie să ne ferim de fascism (fundamentul teoretic al nazismului), tot aşa este de datoria oricărui om cinstit să nu uite că fundamentul teoretic al terorii roşii nu poate fi spalat prin concepte fantasmagorice şi utopiste de genul societate post-modernistă post-naţiune post-bun simţ, modelul universal... Dacă vor marxism, să şi-l facă pe Saint-Germain-des-Prés, cum danezii au creat cartierul Cristiania în Copenhaga până le-a trecut comuniştilor dorul de activism. Să ne lese în pace pe moldoveni cu spălatul creirilor. Ceva, ceva am învăţat şi noi din experienţa comunistă.

Vlad Stoian - omul perfect, lipsit de povara tradiţiei, memoriilor colective sau convingerilor şi credinţei personale

Autorul ştie pe pele proprie că patria lui tot Moldova este (altfel de ce a scris acest articol), totuşi ca un copil de 2 ani repetă după neomarxişti “ubi bene – ubi patria” (unde este bine – este şi patria), spoleind-o fără nici un sens cu expresia “drepturile omului” după moda gauche-istă începând cu 1990.

Cum poate să scrie el “Omul perfect, lipsit de povara tradiţiei, memoriilor colective sau convingerilor şi credinţei personale”?! Oare chiar nu-şi dă seama că copiind môt-a-môt ideologia marxistă şi neomarxistă, faptul că a copiat se vede cu ochiul liber! Oameni buni, Dumneavoastră chiar nu citiţi nimic în jur? Sau şi mai rău, presupuneţi că nimeni nu a citit? Vă pare o mare găselniţă, când de fapt aberaţia “eliberării” de tradiţii, memorii colective, convingeri este ducerea în anii 1990 de către stânga franceză la extrema marxistă a unei idei aparent inocente introduse de Francis Fukuyama în 1988-89 la Universitatea din Chicago: este sfârşitul războiului rece şi un fel de sfârşit al istoriei? are unde se dezvolta omenirea după universalizarea democraţiei de tip liberal-occidental ca formă de guvernare? Atenţie este vorba de democraţie, nu de “om perfect”, şi doar în aspectul formei de guvernare, nu al ideologiei obligatorii. În plus mai este şi un semn de întrebare. La sfârşitul secolului 19, când Max Planck căuta o problemă interesantă din termodonamică (pe atunci la modă) cu care să se ocupe, a fost informat de somităţile vremii că “fizica s-a terminat”. Şi apoi a urmat teoria cuantică, teria relativităţii, particulele elementare, mii şi mii de alte dezvoltări. Politica nu este fizică şi prima, fiind creaţie umană, poate să o ia razna uneori. Totuşi, omul greşeşte, dar omul se mai şi îndreaptă. Aşa că până la sfârşitul istoriei mai este ... o veşnicie.

Alte cuvinte şi idei la modă ale lui Vlad Stoian: paradisuri artificiale (numai nu le zice pe nume), modele aşa-zis republicane, ineluctibilitatea dezvoltării omenirii prin revoluţii... Toate aceste idei aberante împroşcate asupra societăţii într-o manieră maniheistă - ei sunt drepţi, restul societăţii greşesc şi sunt fascişti ascunşi - de generaţia mai 1968...

În loc de încheiere

“Proiectul economic global” (atenţie la cuvinte, aceleaşi cuvinte sartriste revin din nou şi din nou: intelectualul gauche-ist are nevoie de un proiect utopist) îl voi comenta mai târziu (sau deloc). Între timp, îi propun autorului să citească Jean-Marie Benoist, Marx est mort, scrisă în 1970, unde şi eufemismele economice ale marxismului sunt demolate rând pe rând.

În fine, nici nu ştiu dacă merită să pierdem vremea cu aşa ceva. Un moldovean de vreo 50 de ani, care în 2008 se crede hippy franţuzit a la 1968... Jalnică imagine. Aplicând direct spusele lui Louis Pauwels în Le Figaro Magazine din 6 decembrie 1986 (număr renumit), avem de a face cu o Sida mentală, care l-ai infectat şi pe “Vlad Stoian”.

Dorin spunea...

Să mă prezint: mă numesc Dorin Cheptea. M-am născut în Bălţi. Am 31 ani. Sunt matematician. Nu sunt implicat politic.

Dacă cumva vă apare comentariul meu de două ori, îl rog pe moderator să posteze doar o dată, fiindcă este identic până la ultima literă. Am dat "publicaţi-vă comentariul" de 2 ori în două locuri diferite (mi s-a părut că n-a avut efect prima dată - poate nici n-a avut).

dorin cheptea spunea...

Referitor la ultimile două secţiuni (cele legate de economie), se impune după părerea mea a face unele observaţii. În primul rând, se constată că autorul continuă „tradiţia” primelor paragrafe de a prelua o teorie gata fără a aduce material inedit. Şi iarăşi autorul nu respectă o elementară normă deontologică, aceea de a atribui teoria expusă; acest lucru se datorează în mod evident reţinerii sau chiar ruşinii de a rosti termenii-sinonimi Şcoala de la Frankfurt, corectitudine politică, marxism-leninism dialectic (şi pseudo-ştiinţific), comunism abstract – fiindcă exact dezvoltarea actuală (anii 90 si anii 2000) a acesteia, mai exact partea legată de ecomonie, este pe scurt redată în ultimile două secţiuni; şi nimic nou nu este adus.

Făcând abstracţie de faptul că autorul îşi atribuie unele idei străine (şi bine-cunoscute nu doar specialiştilor), se impune a sublinia caracterul pseudo-ştinţific al proiectului prezentat. Căci iarăşi este vorba despre un proiect, despre un model care urmează a fi creat, o viziune utopistă (nu dau conotaţie peiorativă cuvântului „utopie”), nu se doreşte studierea unui fenomen din viaţa reală. Ori, în ultimii 50-60 ani economia ca domeniu de studiu a făcut paşi gigantici în direcţia modelării matematice a fenomenelor observate şi a analizei lor statistice, utilizând un aparat tehnic foarte complex. Acest lucru este natural, economia ca disciplină fiind pe punctul de a paşi şasmul care separă ştiinţele aşa-zis sociale de ştiinţe, la fel cum anterior a făcut-o ingineria. Acest lucru este reflectat în particular de introducerea în anii 1960 a Premiului Nobel pentru economie. În nici un caz nu importanţa politică actuală a economiei este responsabilă de acest lucru, cum fals ne spune autorul, ci importanţa socială a economiei incepând din anii 1770s a stimulat cercetătorii să dezvolte metode de studiu ale economiei până la punctul când a început o matematizare cvasi-totală la mijlocul secolului 20. Ori numai în acel moment, la 200 de ani distanţă de momentul cînd economia a devenit „importantă” social (politic e doar un aspect), disciplina economică a început a căpăta caracteristicile unei ştiinţe veritabile.

În acest proces de dezvoltare a ştiinţei economice a apărut un apendice social: o categorie foarte largă de cercetători nu a fost pregătită să facă faţă exigenţelor matematizării într-o perioadă de doar 1-2 decenii. Aceşti profesori au ales studierea unor aspecte care încă puteau fi fructificate fără o matematizare prea mare. La extrema limită a acestor probleme de studiu se află ceea ce este numit economie politică. În mod normal, acest subdomeniu ar fi interesant sub aspect istoric (a se vedea studiile excepţionale calitativ ale lui Niall Ferguson, care totuşi se consideră doar istoric). Nu toţi însă gustă această tendinţă, nu se conformează exigenţelor ştiinţei, care impune o înceată dar sigură mişcare în direcţia modelării matematice; lucru care evident se întâmplă şi este inevitabil. Lipsa entuziasmului duce la refuzul învăţării metodei, deci la o eventuală rămânere în urmă fără drept de recuperare. Problema şi mai mare e că aceşti cercetători nu îşi îndeamnă sudenţii să studieze mai multă modelare matematică. Rezultatul: apariţia unor indivizi care nu cunosc şi nu înţeleg metoda analizei economice actuale (foarte elaborată, în fapt) şi preferă simplificarea adusă de eliminarea formulelor şi înlocuirea lor cu cuvinte care până la urmă sunt goale, nefiind în stare să analizeze fenomenele în complexitatea lor.

Pentru a supravieţui, aceşti autori îşi găsesc totuşi două nişe foarte prodigioase: fie – erijându-se pe post de traducători între economie şi politică - consultanţă şi analiză simplificată pe înţelesul cercurilor politice decizionale, care nu pot şi nu trebuie să privească fenomenele economice ca oamenii de ştiinţă (norma deontologică este totuşi alta: efectuarea de studii tehnice cu scurte explicaţii sumarizante pentru politicieni, nu aberaţiuni abstracte fără studiu); fie depărtarea de economie în direcţia filosofiei abstracte, obiectul de studiu nefiind de acum încolo fenomenele economice, ci o trăire într-un univers abstract, într-o paradigmă imaginară, descrisă de cuvinte-clişee ca post-modernism, ecologie, impact climatic, creştere durabilă, libertate individulă. Şi repet, aceste cuvinte sunt rostite ca clişee, pronunţiatorul nu le atribuie nici un conţinut concret.

Supravieţuirea acestei clase de „cercetători”-consultanţi se datorează unor exemple de succes, ca Jeffrey Sachs, care au avut un imens impact aplicativ. Se uită totuşi că Sachs este economist, direcţiile şi sugestiile sale fiind bazate adânc pe analize foarte riguroase foarte matematizate, chiar dacă acest lucru nu e cunoscut de ne-economişti.

Economia de piaţă nu este o teorie, ci o realitate. Nu există nimic de studiat acolo sub aspect al cuvintelor abstracte. Doar fenomenele (foarte complexe) care au loc sunt obiectul studiului.

Nu există un model economic universal, există o realitate economică a unei lumi din ce în ce mai integrate sub aspect al comunicaţiilor şi transporturilor, nu globalizate mintal, tradiţional, moral sau ideologic – ultimul lucru nu se va produce niciodată. (Treziţi-vă la realitate, domnilor marxişti!).

Economia actuală duce la dezechilibre nu doar între state sărace şi state bogate (cel mai uşor lucru de observat), ci şi la accentuarea diferenţelor dintre indivizii aceleiaşi naţiuni: bogaţii devin mai bogaţi, săracii mai săraci. Autorul însă ne lasă complet în ceaţă în privinţa cauzei, care este de fapt foarte simplă: lăcomia umană neţinută în şah de un sistem de impozitare care să stimuleze dezvoltarea (atenţie, dezvoltarea, nu creşterea). Impozitele în marea lor majoritate împiedică dezvoltarea. De exemplu, se taxează valoarea clădirilor şi nu cea a terenurilor (descurajându-se îmbunătăţirea terenurilor). Alt exemplu: impozitul pe venit este o taxă pe reuşită, nu o cale de angajament social în direcţia realocării judicioase a veniturilor suplimentare (cum ar fi dacă individul nu ar plăti impozitul statului, ci ar fi obligat să-l cheltuiască pe activităţi de caritate alese de el însuşi). Nu în ultimul rând dezechilibrele se datorează complexităţii exuberante (şi încă crescânde) a sistemului fiscal, care încurajează corupţia şi activităţile inutile uman: un excesiv „lucru cu hârtii” (paperwork). Asta-i situaţia în toate ţările care au cât de cât piaţă.

Rezultatele simpificării absurde ies la iveală în mod flagrant în cazul rolului statului în economie. Versiunea secol 21 a Şcolii de la Frankfurt ba postulează antiteza stat-piaţă, ba (când prima dă greş în mod lamenabil – explicaţia prin „imperfecţiuni” fiind mult prea simplistă) axiomatizează controlul organizaţional cvasi-generalizat. Şi capra întreagă şi lupul sătul. Recunosc, pe ici-pe colo în articol raţiunea răzbândeşte la suprafaţă: “Este evident că pentru asigurarea funcţionării modelui sunt necesare reguli de piaţă, însa nu eliminarea imperfecţiilor de piaţă, [nu eliminarea] amestecului statului sau idenificarea celor mai bune utilităţi de producere [doar] pe baza competiţiei economice perfecte au asigurat succesul şi creşterea economică a ţărilor occidentale.”

Să nu vă înşele însă fraza “Occidentul continuă să refuze renunţarea la poziţia sa dominantă în sistemul economic mondial, defavorizînd pe ceilalţi participanţi la schimburi comerciale globale”, care este o gogoaşă. Occidentul n-are cum să faforizeze dezvoltarea ţărilor africane, asiatice şi latino-americane prin ridicarea mâinilor în sus la OMC, aşa cum propune teoria copiată de autor. UE, SUA, Japonia au obligaţii legale în faţa propriilor cetăţeni, pe care îi reprezintă acolo, urmărirea altor interese fiind de fapt un act criminal. Occidentul însă defavorizează ţăriile din aceste regiuni politic, lăsându-le pradă unor regimuri dictatoriale sus şi corupte la mijloc, ba mai mult, dialogând cu aceste regimuri. Obligaţia vestului este să neutralizeze aceste atentate asupra unuia dintre drepturile fundamentale ale omului, cel de a fi parte la dezvoltarea economică şi tehnologică a omenirii. Asta înseamnă acces la informaţii, disponibilitatea unei infrastructuri cât de cât în pas cu lumea şi şansa individului de a nu fi sugrumat de leviatanul birocraţiei corupte. În situaţii extremă, vestul are obligaţia chiar şi să invadeze militar unele ţări, aşa cum a procedat SUA cu Iraq (dar nu sub pretext fals, cum a făcut-o), să instaleze regimuri cât de cât democratice care să reprezinte cel puţin într-o careva măsură elita naţiunii respective, nu o clasă a celor lacomi, cum este acum în zeci de tări. Imporatant (moral) e ca ţările în care cuţitul a ajuns la osul oamenilor (Korea de Nord, Cuba, Venezuela, Zimbabwe, Somalia, Sudan, Iran, Birmania, Belarus şi altele) să nu aibă prioritate în dependenţă de prezenţa sau nu a hidrocarburilor în subsol. Obligaţia vestului este de natură economică şi tehnologică, şi este faţă de locuitorii acestor ţări.

Rusia modernă – şi asta V-o mărturisesc din surse ştiinţifice ruseşti – nu are capacitate să acorde o atenţie deosebită dezvoltării inovaţiilor în nanotehnologii. Tot ce se încearcă este o delapidare imensă de bani publici (e vorba de 1-2 miliarde anual), sperându-se luarea în evidenţă a unui capital uman care ar putea fi folosit la copierea, reproducerea noutăţilor tehnologice care apar/vor apărea în lume în acest domeniu. Asta, în primul rând fiindcă domeniul este foarte larg şi vag conturat. Contrariu acestei pseudo-implicaţii, exemplul clasic de implicaţie pozitivă a statului sunt programele spaţiale american şi sovietic din anii 1950 si 1960, care au avansat zeci de industrii: de la aeronautică la telecomunicaţii la ingineria materialelor la cea chimică, etc. Costurile unei astfel de implicări a statului ar fi astăzi de ordinul procentelor din PIB-ul mondial. Dar şi atunci, este în primul rând nevoie de un obiectiv clar definit, care nu este încă oferit de situaţia tehnologică. Aşa-i logica lucrurilor: statul trebuie să aştepte până tehnologia îi va cere o altă implicare majoră.

În concluzie, articolul (aşa-zisa prima parte) s-a vrut un prodrom, este însă un copycat a unei ideologii extremiste, spoleit cu ceva exemple în ultima secţiune.

Anonim spunea...

вот дорин разошелся::)) хотя правильно, где-то же эти вопросы должны обсуждаться... если нет профильного периодического журнала, то почему бы и не в чьем то персональном блоге?:)) Дорин, вы не переживайте так: у нас вся политология построена на копировании, кто-то где то что то прочтет, ну и пошла идея гулять по родным просторам:)

Oleg spunea...

Stimate Dorin, Mulţumesc frumos pentru aprecieri. Încerc să fac şi eu un blog interesant, pe alocuri chiar util pentru vizitatori. Chiar dacă reacţiile faţă de munca mea sunt foarte diferite.

Acum câteva precizări ce se impun, referitor la articolul în cauză.
Menţionarea faptului că autorul are mai multe studii în Occident vine pentru a evidenţia că este bine cunoscut cu realităţile de acolo. A şi lucrat în companii importante din Occident. Precizarea în cauză nu a fost făcută pentru că studiile de bază le-a făcut până la Independenţa noastră. Dimpotrivă, este "un produsb 100 la 100" post-independenţă. Iar ceea ce zici că Dorin Chirtoacă este primul tânăr moldovean care a lucrat în proiecte internaţionale, nu este adevărat. În plus, nu prea ştiu în ce proiecte internaţionale a lucrat Dorin, pe care îl cunosc foarte bine (ne cunoaştem bine) şi a cărui biografie o cunosc integral (să fie proiectul internaţional emisiunea Surprize-Surprize sau misiunea de la CHDOM?). Apropo, autorul este de aceiaşi vârstă ca şi D. Chirtoacă. În anii 80 autorul poate că a scris vreo poezie la grădiniţă sau în clasele primare ;))
Plus de aceasta, autorul nu este membru de partid. De altfel, nu a fost niciodată simpatizant PCRM. Cred că nu te-ai decepţionat pentru concluziile greşite trase până acum.
Cât despre limbajul autorului.... eu nu aş trage concluzii pripite. Îl cunosc bine şi sunt de o părere diametral opusă.
Autorul nu şi-a propus să realizeze un studiu ştiinţific. De ce crezi că ar fi ştiinţific această opinie exprimată?
În sfârşit, vreau să remarc, cu satisfacţie, buna pregătire pe care o ai, nu doar în domeniul matematicii, ci şi al ştiinţelor sociale.
Doar că majoritatea concluziilor exprimate, în opinia mea, sunt, cel puţin,pripite, iar multe chiar eronate.

Anonim spunea...

este ANUZANT, cunost bine autorul, este un avantaj pentru mine. Negarea sau infirmarea ideilor promovate de Dorin nu sunt pe placul meu. Voi lasa LUMEA sa separe "faina de tarita":) desi nu-mi este clar care este una si care este alta! Spre surprinderea unora, inclusiv a lui DORIN:) acest eseu a fost scris in 7-10 zile...Aaaa, da, si inca ceva, multe idei comentate din primele doua parti (din patru) a acestui eseu sunt GRESITE! Sunt si eu critic, imi pare rau doar ca nu dispun de timp pentru a-mi argumenta critira in maniera ta groteasca:):):) Oricum e ok, pentru un "dilitant".

dorin cheptea spunea...

Oleg,

Accept ca voi fi gresit privitor la varsta autorului. Ramasesem cu impresia ca introducerea si primele aliniate au fost ale lui proprii. Daca cumva s-a inspirat, poate si indirect, din franturi de fraze scrise de altcineva, atunci e foarte explicabil de ce am gresit: eu am judecat varsta autorului frazelor, nu neaparat a autorului articolului. Oricum, hai sa zicem cam am gresit total privitor la varsta si educatia autorului (desi in continuare sunt ferm convins ca si-a facut-o in Franta). Dar asta nu-l justifica sa promoveze marxismul "stiitific".

Sunt sigur ca cunoasteti prea bine ca in birocratia europeana si-au gasit loc de a prospera o serie intreaga de indivizi care au trecut prin miscari trotkiste, maoiste, leniniste, staliniste, anarhiste: da, da !!! Ei nu au participat la crimele regimului comunist, dar ei au fost - si unii din ei inca sunt - admiratorii ideii utopice care a dus la milioane de jertfe. Evident, multi din ei inca neaga faptul ca sangele victimilor este prezent implicit deja in opera lui Karl Marx.

Uniunea Europeana nu este nici pe de parte omogena cum isi imagineaza majoritatea moldovenilor, chiar si cei care au trait acolo ani de zile: exista zeci si zeci de curente, opinii, interese, oameni - in general foarte contradictorii intre ele. Inclusiv curente extremiste. Inclusiv aceste curente ajung la putere, ocupa posturi in universitati, centre de cercetare, institutii nationale si multinationale. Ei sunt tinuti in sah de sistemul democratic, care nu le permite sa devinea dictatoriali. Dar, in anumite domenii, ei ajung sa fie cvasi-dominanti, eliminand pe oricine gandeste diferit de ei. Ei se pretind creatorii uniunii europene, de parca s-ar fi intamplat ceva fara ca oamenii, guvernele acestor tari sa vrea sa formeze uniunea. EU a crescut fara nici un fel de ideologie. Dar evident, acesti ideologi isi atribuie calitatea de profeti si intdrumatori... Asa s-a intamplat in Franta, unde s-a format o clica de intelectuali+edituri+ziare (in total vreo 500-1000 de indivizi) care promoveaza marxismul. Eu recomand tuturor, si in primul rand autorului articolului, sa cititi mai multe despre generatia mai 1968. Nu-i credeti ce spun ei pentru simplu fapt ca va sunt profesori. Aveti creier - ganditi! Sunteti obligati, ca studenti, sa-i ascultati, sa-i cititi, si sa le dati examene despre ce v-au spus ei. Trebuie sa invatati de la ei, dar nimeni nu va obliga sa le si credeti ideologia extremista. Invatati faptele, metoda, stilul, formati-va deprinderi, nu invatati ideologia.

Repet, subscriu fara vreo litera schimbata tuturor argumentelor pe care le-am adus. Exceptati-ma doar de ghicitul despre cine este autorul. Insa e de vina tot el pentur confuzia mea: de ce prezinta o teorie bine cunoscuta ca fiind intr-o careva masura scris de el? Un cercetator nu procedeza asa. Trebuie intotdeauna scris la si de la persoana a treia: x sustine ... , y argumenteaza ... , z exemplifica ... Problema e ca profesorii autorului l-au invatat sa nu scrie asa, ci sa prezeinte teoria lor ca adevarul absolut. Evident nu prin vreo impunere, sunt convins ca autorul crede ce a scris. Si anume asta-i problema: el crede aceste teorii prostesti, inca foarte la moda la unii gauche-sti.

dorin cheptea spunea...

Pentru anonim: cine scrie in "maniera groteasca"? Mai uitati-va, va rog, din cand in cand in dictionar la sensul cuvintelor pe care le folositi, ca n-o sa intelegeti nici dumneavoastra seara ce ati scris dimineata. Daca aveti ceva de spus, referiti-va la subiectul care se discuta, nu veniti cu "sunt de acord/nu sunt de acord/am timp/n-am timp". Ce conteaza daca sunteti sau nu de acord? Aveti ceva de spus referitor la idei/argumente concrete?

Pentru anonimul care scrie in rusa: Uniunea Europeana este un spatiu economic comun cu unele elemente de colaborare politica mai stransa. Este foarte bine ca sa existe o libertate aboluta a fortei de munca, a marfurilor, a serviciilor, a capitalului. UE tinde sa devina o piata unica, asa cum a fost in evul mediu, inainte sa apara formal granitele (inaintea pacii de la Wesfalia, 1648). Este pur si simplu o intoarcere la ceva natural, care a existat inainte, dar la alt nivel tehnologic. Prin urmare, integrarea economica este ireversibila. Nu doar actionarii marilor companii benefeciaza de piata comuna: cititi-l pe Adam Smith, deja acolo scrie ca beneficiaza toti. Insa, ca procedura, pana o tara nu devine membru plin, pana cetatenii acelei tari nu "isi fac loc cu coatele" in structurile europene, pana ei nu au influenta, tara trebuie sa asculte, sa inghite si sa rabde. Trebuie sa invete sa-si apere interesele prin oamenii sai. Si alte tari au interese care se suprapun - trebuie invatat a colabora cu altii pentru a obtine ceea ce vreai. Daca astepti instructii de sus, ele o sa fie de genul "da tot ce ai, lucreaza pentru noi, si cereti scuze cand ne critici pe noi". Fiecare tara a invatat sa lupte. La fel o sa faca si Moldova. Abia atunci cand va invata acest lucru, va putea beneficia de calitatea de mebru in UE. Exemplele grevelor din Germania n-au nici un sens: era vorba de outsoursing. Iar in Romania si alte tari din est acum greve nu sunt. E criza de muncitori, ei sunt platiti cat cer, doar sa se priceapa, sa fie calificati.

dorin cheptea spunea...

Pentru Oleg:

Multumesc frumos pentru aprecieri si comentarii. Cand l-am metionat pe Dorin Chirtoaca, am avut in vedere Comitetul Helsinki. Eu nu stiu ce faceau altii in 2003, dar despre Dorin Chortoaca se stia si peste hotare, si cu parere de rau doar despre el din generatia sa (plus/minus 5-7 ani). Pe urma au aparut mai multi. Poate din punctul de vedere al altora gresesc, dar asta-i viziunea mea.

Referitor la articolul lui Vlad Stoian si comentariile mele. Cu tot respectul, totusi cred ca a te opune raspandirii unei teorii extremiste nu poate fi pripit. Repet, eu ma opun teoriei, nu autorului articolului. Sunt convins ca Vlad Stoian poate reveni la un discurs mai putin imbibat cu marxism. Preferabil, deloc fara neomarxism.

Oleg spunea...

Dorine, cred că te vei dezamăgi încă o dată în legătură cu ipoteza că autorul a studiat în Franţa. Nu. A studiat în două state cu sisteme diferite: (neo)liberal şi al bunăstării sociale. Prin urmare, poate să facă paralele între aceste două sisteme principale ale democraţiei contemporane.

Cât priveşte Dorin Chirtoacă. Mă miră insistenţa cu care promovaţi ideea că ar fi primul tânăr din RM care ar fi lucrat în proiecte internaţionale. Cu atât mai mult că CHDOM nu este chiar un proiect internaţional. Uite ce performanţe au tineri de felul lui Nicu Popescu, Val Popovici (apropo, este din Bălţi), Sandu Culiuc etc. Nasc şi la Moldova oameni...

dorin cheptea spunea...

Draga Oleg,

Imi retrag opinia privind tinerii din Moldova. Aveti dreptate, nasc si Moldova oameni. De Nicu Popescu stiam demult. Prin 2002-2003 eram abonat la eurostiri si euroconferinte, niste Yahoo groups, pe care el posta saptamanal, sau chiar mai des noutati si anunturi despre Moldova. Pe urma m-am mutat in alta tara, am schimbat adresa de email, am avut lucruri mai urgente de facut si am pierdut legatura, care si asa era unidirectional. Eu am plecat din Moldova in 1993. De atunci am venit doar in vacante...

Privitor la Vlad Stoian, ar fi trebuit sa astept publicarea intregului articol, nu doar a primelor doua parti, ca sa comentez. Repet, eu am crezut ca el sustine "modelul ideologic" prezentat in primele 2 parti. Nu m-am gandit ca poate fi doar o redare a acestei teorii. Totusi, un detaliu imi scapa: de ce Vlad Stoian nu spune clar care sunt originile ideologice ale acestui model: marxiste.

Privitor la educatia lui Vlad Stoian: bun, am gresit si aici. Se pare ca legea probabilitatii nu functioneaza atunci cand ghicesc. :) Oricum, "modelul ideologic universal" isi are originile in Franta postbelica. De aici am tras concluzia privind educatia lui Vlad. Cum se spune in engleza, a fost un "big stretch" si a dat gres. De azi inainte o sa discut doar la tema. Daca Vlad va vrea sa se prezinte personal, ii datorez niste scuze pentru vehementa cu care l-am atacat. Parafrazandu-l pe Hamlet (ultima scena), as vrea sa-i spun ca am atacat modelul ideologic neomarxist, imaginandu-mi ca Vlad este un sustinator convins al sau. Sper sa inteleaga.