PCRM se va scinda după alegeri ?

vineri, 28 septembrie 2007

Operaţiunea "mă lepăd de PD" continuă. Dumitru Diacov a rămas fără organizaţiile de la Buiucani, Botanica şi Ciocana

Devine deja tradiţie ca în fiecare zi cei din PD să ne "bucure" cu noutăţi. Astăzi şi-au anunţat părăsirea rândurilor PD organizaţiile din sectoarele Buiucani şi Ciocana, municipiul Chişinău. Acestea anunţă că adera la noul proiect politic lansat de Vladimir Filat. Mai jos prezint declaraţiile celor două organizaţii, puţin scurtate. Rog pe cei care difuzează declaraţii să nu mai trimită documente ataşate în format PDF. Este mult mai complicat de scos textul (de aceea şi îl prezint trunchiat).


Dесlaraţiа Organizaţiei sес. Cioсana.

Mun. Chişinăiu al Partidului Demосrat din Moldоva, privind iеgirea

Din rindurilе Partidului Dеmoсrat din Moldova.

Şеdinla Оrganizaţiеi sес. Cioсana, mun. Chişinău, al Partidului Dеmocrat, ce a

avut loс pe data de 26 sеptеmbrie 2007, pе adrеsa М. Sadovеanu 24, ptezidatl de

dl. oprеa Vasilе - prеqеdintеlе otganizaliеi dе sесtor Cioсana.

Noi, mеmbrii organtzaţiei dе sесtor, am hotărit unanim să iеşim din rândurilе

mеmbrilor Partidului Dеmосrat, ca urmarе a situaţiеi сrеatе in PDM.

AlĂturarеa ОrganizaŢiеi sес. Cioсana la noul proiесt politiс iniţiat dе сătrе dl.

Vladimr Filat sе motivеază prin aсеea сă in pеrsoana d-lui sе obsеrvă o

rеsponsabilitatе şi o atitudinе sеrioasă faţă dе situaţia politiсă creată la momеntul

aсtual in Rеpubliсa Мoldova.

Dесlaraţia a fost sеmnată in unanimitatе dе către mеmbrii Оrganizaţiеi dе sесtor

Cioсana a PDМ.

(19 semnături)Nоi, mеmbrii Paгtidului Dеmocrati, în număr dе 52 pеrsoanе (loсuitоri ai

sесtоruilui Buiuсani, оr. Сhişinău) anunţăm dеsprе rеtragеrеa noastră din rândurilе

formaţiunii datе şi aderаrеa la Proiесtul pоlitiс inaintat dе Vlad Filat.

Nu suntеm dе aсоrd сU dесiziilе luatе şi aсuzaţiilе grеşitе adusе unor (foşti)

mеrnbri ai formaţiunii datе.

Loсuitоrii sес. Buiuсani nu dorеsс să fiе еtiсhеtaţi greşit şi incorect de o singură pеrsоană, сarе la mоmеnt сonduсе PD după prinсipii învechite şi nedemocratice.

Dоrim alăturarеa la un proiесt politiс рroeuropean, cu drepturi proprii la iniţiativă şi implicare.

(52 de semnături)Declaraţia organizaţiei PD din sectorul Botanica, Chişinău

Conform dесiziеi adoptatе la adunarеa organiza|iei dе partid a PDM din sесtоrul

Botaniсa, muniсipiul Chiqinйu, noi dесlardm rеnunlarеa|a ca|itatеa dе mеmbri ai

Partidului Demoсrat din Moldova.

Decizia noastrй a fost motivatй dе situalia creatd in ultimul timp in PDM qi dе

dorinla dе impliсarr pеrsonalё mai aсtivй in viala politiсй - noi nu mai dorim sй

fim martori pasivi ai praсtiсii luйrii, doar dе сйtrе lidеrul PDМ, a decizit|or се au

impaсt major, се nе уizeazd сa pе mеmbri dе partid.

Dе asеmеnеa, pеntru a еxсludе oriсe fеl de сomеntarii, dесlaram, сa prin alйturarea

la proiесtul politiс lansat dе Vladimir Filat, noi nе vom impliсa in |iЪeralizarca $i

dеmoсrattzarca Мoldovеi' vom punе Ъazele unor tradi1ii politiсе noi.

(o semnătură)Expuneţi-vă părerea despre acest material la rubrica "comentarii"!

5 comentarii:

Anonim spunea...

bai cristal, hai ca ma amuzi rau de tat cu titlurile tale. Da ce Diacov e Iuda? :)))

Cit se poate? spunea...

astea toti nu sunt oamenii inmportanti in PD:)))) asta cred ca e parerea domnului Diacov. da, mai sa uit ei sunt cumparati la sigur toti asa va fi declaratia liderului PDM mine, pun pariu:)))))

SJ spunea...

La drept vorbind, pe mine m-au cam enervat, in ultimul timp, democratii iestia cu conferintele lor si cu declaratiile lor. Parca nu puteau sa scrie acelasi comunicat, declaratie o data si s-o transmita presei ca ies din partid si gata. Ce atata zarva se face - ca eu is corect, ca pana acum era nedemocratie, ca cei care pleaca sunt minciunosi s.a.m.d.
Parca nu erau de ajuns conferintele lui Filat si Diacov!

Anonim spunea...

uraaaaaaaaa revolutie!!!!!!!!!
S T A R T ---F I L A T

Anonim spunea...

l-am vazut aseara pe filat la protv in profunzime... ce dracu, omul acesta nu are duh deloc.. mornaie in permanentza ceva sub nas... nu cred sa faca treaba...